Zásady zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů: Petra Zmátlová, DiS., IČ 01366718, se sídlem Havlíčkovo nábř. 119/41, Třebíč.

Zpracování osobních údajů provádím na základě platného právního titulu, zejména plnění smlouvy, uděleného souhlasu, oprávněného zájmu a zákonných důvodů, v souladu se Zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů a podle Nařízení EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR).

Osobní údaje potřebné při poskytování služeb (plnění smlouvy)
Získávám a eviduji pouze údaje, které mi sami dobrovolně poskytnete (např. sdělením osobně či telefonicky, zasláním mailem nebo vyplněním rezervačního či objednávkového formuláře na webové stránce). Nejste povinni mi jakékoliv údaje poskytnout a jejich poskytnutí je dobrovolné.

Zpracovávám osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, email, telefonní číslo, informace o objednaných a koupených službách. Osobní údaje potřebné pro splnění smlouvy zpracovávám po dobu trvání smluvního vztahu. Po jeho skončení některá data uchovávám pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu (viz dále.)

Právním základem v tomto případě je plnění smluvních povinností, účelem zpracování je poskytnutí služby – např. potvrzení rezervace, objednávky, zaslání informace o průběhu kurzu, konzultace atp.

Osobní údaje při poskytování individuálních či skupinových konzultací a kurzů
V rámci poskytování služeb, individuálních a skupinových konzultací, kurzů a cvičení pracuji se zvláštní kategorií osobních údajů – citlivými údaji o zdravotním stavu či o intimním životě. Pracuji s údaji týkající se zdravotního stavu, prodělaných zdravotních výkonech, užívaných lécích atp. Tyto údaje jsou potřebné pro zodpovězení vašeho dotazu, poskytnutí konzultace, či k posouzení vhodnosti poskytnutí služby pro danou osobu. Údaje získávám výhradně osobním rozhovorem. Nejste povinni mi jakékoliv údaje poskytnout a jejich poskytnutí je dobrovolné.

S těmito citlivými osobními údaji pracuji pouze v rámci osobního setkání (při sezení, kurzu či konzultace), po skončení našeho setkání tyto údaje nijak dále neeviduji. Právním základem je zjevné zveřejnění údajů samotným subjektem údajů (údaje mi řeknete).

Osobní údaje při zasílání novinek na základě uděleného souhlasu
Za účelem zasílání novinek zpracovávám osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, email, otevření mailu, kliknutí na link v mailu. Osobní údaje společně s vyjádřením souhlasu získávám přihlášením k odběru novinek na webových stránkách (vyplníte a odešlete webový formulář) a současně potvrzením double opt-in (kliknete na odkaz v potvrzovacím emailu).

Právním titulem v pro tento účel je udělený souhlas. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu pěti let od udělení souhlasu. Máte možnost odvolání souhlasu kliknutím na odhlašovací odkaz, který je součástí každého mailu.

Osobní údaje při zasílání novinek svým klientům/klientkám
Za účelem zasílání novinek svým klientům/klientkám zpracovávám osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, email, otevření mailu, kliknutí na link v mailu. Osobní údaje získávám při poskytnutí služby (viz výše).

Právním titulem v pro tento účel je oprávněný zájem (mám důvodný předpoklad, že vás jako mého klienta/mojí klientku mé novinky zajímají). Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu pěti let od posledního poskytnutí služby (kurz, cvičení, objednávka, rezervace…). Máte možnost odvolání souhlasu kliknutím na odhlašovací odkaz, který je součástí každého mailu.

Osobní údaje při plnění zákonných povinností
Za účelem vedení daňové evidence a/nebo účetnictví zpracovávám osobních údaje v rozsahu jméno, příjmení, případně adresa, nebo název společnosti, IČ, DIČ u podnikatelů, údaje o zakoupené službě/produktu, číslo bankovního účtu. Tyto osobní údaje získávám při poskytnutí služby (viz výše), případně naší vzájemnou komunikací (mailem, telefonicky, osobně).
Právním základem je plnění zákonných povinností a tyto osobní údaje jsou podle příslušných právních předpisů zpracovávány a archivovány po dobu deseti let od vystavení dokladu.

Poučení o vašich právech

Informuji vás, že u mě jakožto správce vašich osobních údajů máte v souvislosti s ochranou osobních údajů tato práva:

 • požadovat přístup k osobním údajům, které o vás zpracovávám, čímž se rozumí právo získat ode mě jakožto správce potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím dle článku 15 GDPR,
 • požadovat opravu nepřesných osobních údajů, které o vás zpracovávám,
 • požadovat výmaz osobních údajů v případech („právo být zapomenut“) z důvodů uvedených v článku 17 GDPR,
 • požadovat omezení zpracování údajů v případech vymezených v článku 18 GDPR,
 • získat osobní údaje, které se vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a máte právo předat tyto údaje jinému správci v případech podle článku 20 GDPR,
 • máte právo vznést námitku proti zpracování ve smyslu článku 21 GDPR z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace.

Další informace

 • Požadavky a žádosti na základě vašich práv vyřídím podle možnosti obratem, nejpozději však do 30 kalendářních dní od obdržení žádosti.
 • Při zpracování vašich osobních údajů k nim mohou získat přístup v určitém rozsahu osoby (zpracovatelé), které pro mě vykonávají podpůrné činnosti, např. provozovatelé mých IT systémů, datových úložišť či softwarových aplikací, osoby zajišťující rozesílku mých e-mailů, moji IT, právní, ekonomičtí a daňoví poradci. Se všemi zpracovateli uzavírám smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinnosti ochrany osobních dat.
 • Data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů na základě rozhodnutí Evropské komise.
 • V případě, kdy se domníváte, že zpracovávám vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušuji vaše práva, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 • Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou platné od 25. 5. 2018

Cookies

Provozovatel webu používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci soubory cookie. Používáním webu souhlasíte s použitím zmíněné technologie. Pokud s ukládáním cookies nesouhlasíte, máte možnost je vypnout ve svém webovém prohlížeči, zobrazení webu to neovlivní.

Kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů či pokud chcete uplatnit vaše zákonná práva či odvolat souhlas se zpracováváním osobních údajů, mě můžete kontaktovat zasláním emailu na petra@zmatlova.cz, na tel. čísle: +420 605 877 471, osobně nebo poštou na adrese: Havlíčkovo nábř. 119/41, 674 01 Třebíč.